Макар да е много изключително лек, vi е много мощен текстов редактор за Линукс. Тьй като vim (vi improved) е единствения vi-подобен редактор при Ubuntu, то командата vi стартира vim.

Важн е да се знае, когато отворите файл, той е в режим на разглеждане и за да правите промени, трябва да влезете в режим insert, като натиснете клавиш i.

Ако вече сте в режим insert, т.е. правите промени по файла, за изход от програмата, трябва да натиснете първо клавиша esc, и след това

:q! – за изход без записване на промените

:qw – за изход със записване на промените

Ето още няколко полезни команди

x – delete

y – copy

p – paste

u – Undo

/ – search

VI е удобен за бързи промени по файловете и незаменил при работа с големи файлове. Например, ако имаме 5 GB текстов файл с име dataset и искаме да копираме в нов файл редовете от 3 200 000 до 3 500 000, можем да го направим като отворим файл с командата

vi dataset

и напишем

:3200000, 3500000w output-file

Ето още полезни команди.

http://www.radford.edu/~mhtay/CPSC120/VIM_Editor_Commands.htm

Запознаване и използване на текстовия редактор vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *