Simeon Tsvetanov – Research Projects

Управление на безпилотни летателни апарати, 80-10-123/25.04.2018, ФНИ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Intelligent Method for Adaptive Insilico Knowledge Discovery and Decision Making Based on Analysis of Big Data Streams for Scientific Research”, funded by the National Science Fund, 2017.

Application of Stream-Processing and Machine Learning of Network Connectivity Events in Datacenter Security, Споразумение за сътрудничество между WMware и Технически университет-София, № 102/20.10.2015 г.

Развитие на човешките ресурси 2007-2013“Проект № BG051 PO001-3.1.07-0023 „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство“.

Развитие на човешките ресурси 2007-2013, Проект № BG051 PO001-4.3.04-0044, Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки“.

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), PRACE-1IP, PRACE-2IP, and PRACE-3IP projects funded by 7th Framework Programme of EC

Проект № ДФНИ-М01/0005 „Виртуален център за трансфер на in-silico scientia и технологии ViSTa“

Проект № ДЦВП 02/1 Развитие на центрове за върхови постижения Суперкомпютърни приложения (SuperCA++)”.

Международен проект по 6-та Рамкова програма на Европейската комисия, Информационно общество. Project EC FP6, program IST No. 027178 “Virtual Internet Service Provider VISP”. 2005-2008VISP – Virtual Internet Service Provider.

Договор с „Национален Иновационен Фонд” към Министерството на Промишлеността ИФ – № 4ИФ-02-87/7.3.2008 „Интегриране на GPS функционалности в информационна система за оптимизиране на междуведомствени управленски дейности с приложение за координиране на специализирани служби”.

Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки, Договор BG051PO001-3.3.04/13, Европейски социален фонд 2007 – 2013 г., Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Договор с „Национален Иновационен Фонд” към Министерството на Промишлеността ИФ – № 135/2005 „Разработване на платформа за интегриране на информационното осигуряване на стопански обекти от обща производствена верига”.

Договор с фонд „Научни Изследвания” № ВУ – МИ –108/2005 за финансиране научни изследвания по проект Вх. № ВУ – 966, на тема: „Интегриране на WEB услуги и данни в разпределени информационни системи за автоматизация в Интернет среда”.

Договор с фонд „Научни Изследвания” № ВУ – ОХН –11/2005 за финансиране научни изследвания по проект Вх. № ВУ – 1013, на тема: „Оценка на ефективността на българския капиталов пазар”.

Договор № ИД 14/ 1.7.2004, с Агенция „Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии” на тема „Управление на трафик в глобална мрежа”.